Stadgar

Stadgar för Nässjöbygdens släktforskare

Föreningen bildades 1974-02-27

1. Föreningens namn och säte
Föreningens namn är Nässjöbygdens släktforskare, dess hemort och verksamhetsområde är Nässjö kommun, Jönköpings län.

2. Föreningens syfte
Föreningens syfte är att tillvarata och främja intresset för släktforskning och övrig kulturhistoria.

3. Medlemmar
Som medlem i föreningen räknas den som erlagt årsavgift som årsmötet fastställt.
Följande medlemskap finns: Enskild medlem och familjemedlem.
Familjemedlem ska vara kopplad till enskild medlem och ha samma adress som denna. Familjemedlem har samma rättigheter som enskild medlem, med undantag för att familjemedlemmen inte erhåller föreningens medlemsutskick.
Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem, som motarbetar eller eljest uppenbarligen försvårar föreningens syften eller verksamhet. Berörd medlem ska beredas tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Motiveringen för sådant beslut ska protokollföras. Berörd medlem äger rätt att till årsmötet besvära sig över styrelsens beslut.

4. Styrelse
Föreningens styrelse ska bestå av ordförande och 6-8 styrelseledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten, förvaltar föreningens ekonomi och vårdar dess tillgångar. Styrelsen ska ansvara för frågor som av årsmötet hänskjutits till styrelsen samt besluta i frågor som ej regleras i dessa stadgar.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre styrelseledamöter hos ordföranden begärt detta. För styrelsebeslut krävs närvaro av minst hälften av ledamöterna. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ledamot får ej delta i beslut där jäv kan uppstå.

5. Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Styrelsens arbetsår omfattar dock tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

Räkenskaper, protokoll och årsberättelse ska vara revisorerna tillhanda senast 15 januari.

6. Årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas före februari månads utgång. Extra årsmöte ska hållas när styrelsen så finner lämpligt eller om revisorer så fordrar.

Förslag från medlem (motioner) ska anmälas till styrelsen senast 1 januari för att kunna behandlas samma år. Se dock punkt 8 om stadgeändring. Övriga frågor som aktualiseras kan tas upp till behandling, dock ej beslut, eller hänskjutas till styrelsen för eventuell åtgärd.

Kallelse och dagordning till årsmöte eller extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande behandlas:

  • val av årsmötesordförande, sekreterare samt justerare/rösträknare
  • föreningens årsberättelse och ekonomiska redogörelse
  • revisionsberättelse – styrelsens ansvarsfrihet
  • val av ordförande och övriga styrelseledamöter
  • val av två revisorer och en revisorssuppleant
  • val av valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallande
  • fastställande av årsavgift
  • eventuella motioner

Ordföranden väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år, med överlappande mandatperioder. Revisorer och valberedning väljs på ett år.

Alla beslut och val sker med acklamation om ej votering påkallats. Om votering begärts vid val sker rösträkning efter sluten omröstning.

Ett ärende på årsmötet ska bordläggas om minst en fjärdedel av de närvarande röstberättigade så kräver. Dock får samma ärende ej bordläggas mer än en gång.

7. Konstituerande möte
Efter årsmötet ska styrelsen konstituera sig enligt gällande praxis.

8. Stadgeändringar
Stadgeändringsförslag ska inlämnas skriftligen till styrelsen. Stadgeändringar ska behandlas på två möten med minst 30 dagars mellanrum, varav det ena ska vara årsmöte. Stadgeändringsförslag ska finnas tillgängligt minst 3 veckor före första beslutande mötet. För stadgeändring fordras två tredjedels majoritet.

9. Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen kan ske endast efter beslut med minst tre fjärdedels majoritet vid två möten med minst 30 dagars mellanrum, varav det ena ska vara årsmöte. Detta beslut ska även omfatta disposition av föreningens tillgångar. I händelse av föreningens upplösning ska förenings handlingar och tillgångar överlämnas till någon sammanslutning med likartat syfte eller något arkiv.

Stadgarna antogs 1974-11-20, reviderades 1995-02-16, 2007-03-15 och 2019-02-07.
Ovanstående stadgar antogs 2023-02-25.